Profile

 

ชื่อ นาย ณรงค์ โชควัฒนา
วันเดือนปีเกิด 22 ธันวาคม 2486 ที่กรุงเทพฯ
สมรสกับ นางธีรนาฏ โชควัฒนา

การศึกษา

 • มัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
 • อุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511
 • นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 4 พ.ศ. 2534
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2541
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2550

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ พ.ศ. 2550

 

ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานด้านสังคมในปัจจุบัน

 1. กรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ( 4 กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน)
 2. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ สำนักงาน ก.พ.(30 มิถุนายน 2554-ปัจจุบัน)
 3. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
 4. ประธานกลุ่มประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม (พ.ศ. 2555)
 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. คณะกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พ.ศ. 2553)
 7. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2553)
 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2554)
 9. คณะกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
 10. ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย                                    
 11. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมรองเท้าไทย (พ.ศ. 2549)
 12. วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
 13. วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 14. วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 15. วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.
 16. วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนผู้นำของพลตรี จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจบุรี
 17. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 18. อาจารย์บัณฑิตพิเศษ โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557 

 

งานด้านสังคมในอดีต

 1. คุณกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร (2552-2553)
 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (พ.ศ. 2551-2553)
 3. คณะอนุกรรมการโรงการศูนย์ Thailand Digital Conten Center สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน หรือ SIPA) (พ.ศ. 2551)
 4. ที่ปรึกษาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (พ.ศ. 2551)
 5. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2549)
 6. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) (พ.ศ. 2551)
 7. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาคเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2551)
 8. คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง
 9. รองประธานกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 10. กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสิรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมืองข้าราชการและประชาชน
 11. กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 12. กรรมการในคณะกรรมการการกระจายความเจริญสู่ชนบทของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสมัย
  • รัฐบาล ฯ พณ ฯ บรรหาร ศิลปอาชา
  • รัฐบาล ฯ พณ ฯ พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
  • รัฐบาล ฯ พณ ฯ ชวน หลีกภัย
 13. กรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน
 14. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 15. กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 16. กรรมการเศรษฐกิจหอการค้าไทย
 17. กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชนส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 18. อุปนายกสมาคม สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 19. อุปนายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 21. คณะทำงานที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2545)
 22. กรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 23. กรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์
 24. ประธานอนุกรรมการ E-Society กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (พ.ศ. 2550)

 

สถานที่ติดต่อ
คุณ ณรงค์ โชควัฒนา
611/40 ซอยประดู่1 (ราษฎร์อุทิศ 2)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม 10120

โทรศัพท์ 0-291-1313, 0-2689-9500 ต่อ 2142
โทรสาร 0-291-1353